TRYB ZMIAN
ZAMKNIĘTY
GRAJ O KRYSZTAŁOWĄ KULĘ
SKI JUMPING
LEAGUE

REGULAMIN GRY SKI JUMPING LEAGUE

§1.DEFINICJE:

REGULAMIN – zasady określające Grę Ski Jumping League.

GRA lub SKI JUMPING LEAGUE – jednakowe znaczenie stosowane zamiennie, w skrócie GRA lub SJL.

ADMINISTRATOR – właściciel, organizator oraz podmiot odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie SJL zgodnie z Regulaminem. Dane Administratora: firma „WIMAR” Marek Wielgus, z siedzibą przy ul. Saneczkowej 18 w Bielsku-Białej, NIP 547-005-39-01.

GRACZ – osoba fizyczna, która w chwili rejestracji do Gry ukończyła 13 rok życia i poprzez zalogowanie się do panelu Gracza stała się uczestnikiem SJL.

PANEL GRACZA – miejsce na stronie internetowej www.skijumpingleague.pl , gdzie Gracz uzyska wszystkie informacje dotyczące Gry.

KALENDARZ SEZONU – zestawienie wszystkich konkursów indywidualnych / kwalifikacji w sezonie skoków narciarskich mężczyzn, biorących udział w Grze.

PUCHAR ŚWIATA – zawody Pucharu Świata w danym sezonie w skokach narciarskich mężczyzn (w skrócie PŚ).

TURNIEJ - pojedyńcze lub zestawienie kilku konkursów w danym sezonie oraz zawody rangi mistrzowskiej, które składają się na dodatkowe klasyfikacje Gry (np. Turniej Czterech Skoczni) czy zawody rangi mistrzowskiej (np. Mistrzostwa Świata w Lotach).

ZAWODY RANGI MISTRZOWSKIEJ – zawody w danym sezonie w skokach narciarskich mężczyzn, biorące udział w Grze, ale według zasad FIS nie zaliczane do PŚ (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata w Lotach).

DRUŻYNA – wybrany przed Gracza 7 osobowy skład skoczków narciarskich.

KAPITAN – wskazany w Drużynie Gracza skoczek narciarski, który z powodu swojej rangi w Grze jest uprawniony do wskazanych w Regulaminie korzyści.

ZASADA PODSTAWOWAzasada, która określa sposób budowy Drużyny przed Gracza na cały czas Gry - maksymalnie 2 skoczków z jednego kraju, pozostałych 5 skoczków z 5 różnych państw lub każdy skoczek z 7 różnych krajów.

TERMIN ZMIAN – określony w KALENDARZU SEZONU dokładny termin i godzina, do którego Gracz ma prawo dokonać Regulaminowych zmian skoczków narciarskich w swojej Drużynie, zachowując ZASADĘ PODSTAWOWĄ.

ZASADA ZMIANzasada dopuszczająca wymianę maksymalnie 2 dowolnych skoczków oraz/lub wskazanie nowego Kapitana. Po dokonanej zmianie konieczne jest zachowanie ZASADY PODSTAWOWEJ.

PUNKTACJA GRYpunktacja według zasad i regulaminu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS dla skoków narciarskich w zawodach PŚ. 

PODWÓJNA PUNKTACJApunktacja według zasad i regulaminu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS dla skoków narciarskich w zawodach PŚ, pomnożona dwa razy. 

BONUSY GRY – opisane w Regulaminie możliwości zmian, które Gracz może zastosować podczas sezonu Gry.

§2.DOSTĘPNOŚĆ GRY SKI JUMPING LEAGUE:

 1. W Grze SJL może brać udział każda osoba fizyczna, która w chwili rejestracji ukończyła 13 rok życia.
 2. Aby zostać Graczem, konieczne jest zalogowanie się w Panelu Gracza na stronie Administratora – www.skijumpingleague.pl , wskazanie loginu i hasła. Login może być dowolną nazwą własną Gracza. Administrator odmówi Graczowi rejestracji, jeżeli login będzie wulgaryzmem lub obraźliwą nazwą wbrew dobrym obyczajom. Rejestracja do Gry zostanie również odmówiona lub zweryfikowana w przypadku, gdy loginem będzie pełne imię i nazwisko, nazwa własna lub pseudonim innej osoby, firmy, instytucji. Dane te są chronione Prawem Cywilnym jako dobro osobiste. Tym samym używanie ich w SJL jest niedopuszczalne.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Gry, który przechowuje dane Gracza zgodnie z prawem. Zarządzanie Grą przez Administratora powoduje, iż login Gracza będzie używany do podawania wyników, tabel, statystyk i innych danych dotyczących Gry na stronie www i w mediach społecznościowych w celach informacyjnych dotyczących SJL. Laureaci wszystkich kwalifikacji Gry SJL wyrażają zgodę, wyłącznie do celów informacyjnych, na użycie ich wizerunku w mediach społecznościowych prowadzanych przez Administratora Gry. Wyjątek stanowią niepełnoletni Gracze, kiedy to Administrator Gry ma obowiązek o takim fakcie poinformować Przedstawiciela Ustawowego Gracza i uzyskać od niego potwierdzenie zgody.
 4. Rejestracja i uczestnictwo w Grze jest bezpłatne.
 5. Rejestracja i uczestnictwo w Grze może nastąpić w dowolnym momencie - na początku jak i również w trakcie trwania sezonu.
 6. W Grze SJL Administrator może zastosować płatne Opcje Gry w wersji „Premium”. Wprowadzenie takich Opcji będzie poprzedzone odpowiednimi informacjami dla Gracza, a ich wykupienie będzie dobrowolne. Administrator gwarantuje, że płatne Opcje Gry w wersji „Premium” nie będą mieć wpływu na zasady zdefiniowane i opisane w Regulaminie Gry SJL.

§3.CELE I ZASADY GRY SKI JUMPING LEAGUE:

 1. Celem Gry SJL jest zdobycie jak największej ilości punktów w całym sezonie skoków narciarskich mężczyzn, który dostępny jest w Kalendarzu Sezonu. Gromadzenie punktów przez Gracza, który dokonał rejestracji i został uczestnikiem Gry w trakcie sezonu, odbywa się od najbliższego konkursu po rejestracji do Gry oraz po spełnieniu podstawowych zasad SJL (§3, pkt. 2 i 3). Punkty Gracza są naliczane zgodnie z punktacją i regulaminem FIS w skokach narciarskich. Gracz gromadzi punkty na podstawie wyników swojej Drużyny we wszystkich przeprowadzonych zawodach sezonu. Jeżeli w Kalendarzu Sezonu mają miejsce Zawody Rangi Mistrzowskiej, punkty zdobyte przez całą Drużynę Gracza zostaną w tych konkursach podwojone, uwzględniając pozostałe zasady punktacji.
 2. Spośród listy skoczków narciarskich uprawnionych do uczestnictwa w zawodach FIS, dostępnej w Panelu Gracza, Gracz buduje swoją 7 osobową Drużynę. Budowanie drużyny opiera się na Zasadzie Podstawowej: maksymalnie 2 skoczków z jednego kraju a pozostałych 5 skoczków pochodzi z 5 różnych państw albo każdy skoczek pochodzi z 7 różnych krajów.
 3. Spośród skoczków swojej Drużyny Gracz wskazuje Kapitana. Przywilejem Kapitana jest podwójne naliczanie zdobytych przez niego punktów we wszystkich zawodach sezonu.
 4. Podczas całego sezonu Gracz ma prawo do dokonywania zmian skoczków w swojej Drużynie. Nie ma możliwości Zmian w Drużynie w innych terminach niż te określone w Kalendarzu Sezonu.
 5. Zasada Zmian dopuszcza wymianę maksymalnie 2 dowolnych skoczków oraz/lub wskazanie nowego Kapitana. Po dokonanej zmianie nadal konieczne jest zachowanie ZASADY PODSTAWOWEJ z pkt. 2.
 6. Terminy Zmian są podane w KALENDARZU SEZONU. Zmiany mogą być dokonane do oficjalnie podanej przez FIS daty i godziny rozpoczęcia każdego konkursu indywidualnego. Obrazuje to poniższy przykład:
  • Oficjalna data i godzina konkursu indywidualnego: 10.12.2023, godz. 16.00
  • Ostateczny termin zmian w/w konkursu: 10.12.2023, godz. 15:59:59
 7. Odwołanie, przełożenie konkursu z powodów losowych, pogodowych lub innych niezależnych od Administratora Gry nie daje podstaw do przesunięcia terminu i godziny zmiany. Administrator Gry ma jednak prawo do innych ustaleń, jeżeli okoliczności opisane w tym punkcie uzasadniają taką decyzję.
 8. Do ogólnej klasyfikacji Gry Ski Jumping League liczone będą wyłącznie indywidualne konkursy w skokach narciarskich mężczyzn opisane w Kalendarzu Sezonu.
 9. W Grze nie biorą udziału konkursy drużynowe mężczyzn, konkursy drużyn mieszanych, konkursy mix i konkursy kobiet.
 10. Administrator Gry, oprócz generalnej klasyfikacji Gry Ski Jumping League może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, oparte na Wydarzeniach obecnych w kalendarzu FIS. Zasady ich punktowania odpowiadają rzeczywistym regułom podanym przed organizatora (punkty FIS lub noty zawodników). Jeśli według organizatora Turnieju, do klasyfikacji zaliczane są również wyniki kwalifikacji, w Grze SJL będą one liczone wyłącznie na poczet klasyfikacji danego Turnieju. A zatem żadne kwalifikacje w sezonie nie będą zaliczane do generalnej klasyfikacji Ski Jumping League.
 11. Przed kwalifikacjami do Turniejów obecnych w kalendarzu FIS Gracz SJL ma prawo dokonywać zmian w swojej drużynie. Data i godzina zmian będzie określona w kalendarzu sezonu. 
 12. Zwycięzcą poszczególnych, dodatkowych klasyfikacji Gry Ski Jumping League, opartych na Turniejach obecnych w kalendarzu FIS, zostanie Gracz, który w takim Turnieju zdobędzie największą liczbę punktów FIS / not zawodników. Dodatkowe klasyfikacje Gry SJL wyłonią po jednym Laureacie każdego Turnieju. Jeżeli kilku Graczy, zdobędzie identyczną liczbę punktów FIS / not zawodników, do ogłoszenia Laureata Turnieju zostanie użyty Regulamin FIS, który mówi, iż wyższe miejsce osiągnie Gracz, którego zawodnicy w Drużynie uzyskali więcej konkursowych zwycięstw w całym Turnieju (bez kwalifikacji, jeśli te są zaliczane do wyników Turnieju). Jeżeli ta klasyfikacja nadal nie pozwoli na wyłonienie Laureata, będą liczone dalsze miejsca kolejnych skoczków w Drużynach Graczy (drugie miejsca, trzecie, itd.). 
 13. W ZAWODACH RANGI MISTRZOWSKIEJ Administrator Gry wyłoni trzech Laureatów miejsc 1 - 3 z wszystkimi zasadami w całości opisanymi w pkt. 12. Jeżeli zasady opisane w pkt. 12 nadal nie pozwolą na wyłonienie trzech Laureatów miejsc 1 - 3 zawodów rangi mistrzowskiej, zostanie użyta zasada Regulaminu FIS, która mówi, iż wyższe miejsce osiągnie Gracz, którego zawodnicy z Drużynie uzyskali więcej konkursowych zwycięstw w dotychczas rozegranych zawodach w sezonie, w których Gracz posiadał drużynę w Grze. Jeżeli i ta zasada nie wyłoni trzech Laureatów, będą liczone dalsze miejsca kolejnych skoczków w Drużynach Graczy (drugie miejsca, trzecie, itd.).

§4.ZASADY BONUSÓW GRY SKI JUMPING LEAGUE:

 1. Podczas sezonu Gracz ma prawo do skorzystania z dwóch rodzajów bonusów:
  • Bonus „DZIKA KARTA” – pozwala Graczowi na dokonanie ZMIANY DOWOLNEJ LICZBY SKOCZKÓW W SWOJEJ DRUŻYNIE I/LUB WSKAZANIE NOWEGO KAPITANA. Taką zasadę można wykorzystać tylko 1 raz w całym sezonie, w dowolnym Terminie Zmian. Po wykorzystaniu „DZIKIEJ KARTY” kolejne zmiany w swojej Drużynie Gracz wykonuje na podstawie drużyny zbudowanej poprzez Bonus „DZIKA KARTA”.
  • Bonus „POTRÓJNY KAPITAN” – pozwala Graczowi na wskazanie JEDNEGO konkursu w dowolnym Terminie Zmian, w którym punkty zdobyte przez Kapitana będą pomnożone trzy razy. Bonusu „POTRÓJNY KAPITAN” nie można zastosować podczas zawodów rangi mistrzowskiej.

§5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE GRY SKI JUMPING LEAGUE:

 1. Wyniki rywalizacji w ramach SJL będą każdorazowo dostępne w Panelu Gracza.
 2. Zwycięzcą generalnej klasyfikacji Gry Ski Jumping League zostanie Gracz, który w całym sezonie zdobędzie największą liczbę punktów. Kolejne miejsca będą ustalone zgodnie z liczbą uzyskanych punktów przez pozostałych Graczy. Laureatami SJL zostaną trzy osoby. Jeżeli w gronie miejsc 1 – 3 Gracze zdobędą identyczną liczbę punktów, aby wyłonić laureatów klasyfikacji generalnej zostanie użyty regulamin FIS, który mówi, iż wyższe miejsce osiągnie Gracz, którego zawodnicy w Drużynie uzyskali więcej zwycięstw w całym sezonie. Jeżeli ta klasyfikacja nie pozwoli na wyłonienie trzech laureatów, będą liczone dalsze miejsca kolejnych skoczków w Drużynach Graczy (drugie miejsca, trzecie, itd.).
 3. Zwycięzca Gry otrzyma okolicznościową statuetkę „Kryształową Kulę”. Za miejsca 2 i 3 również zostaną wręczone okolicznościowe statuetki.
 4. Termin i miejsce wręczenia statuetek zostanie ustalone z laureatami po zakończeniu sezonu.
 5. Gracz ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres reklamacje@skijumpingleague.pl . Reklamacje będą przyjmowane do 7 dni od daty konkursu, którego reklamacja dotyczy. Na rozpatrzenie otrzymanej reklamacji Administrator Gry ma 7 dni. Odpowiedź zostanie udzielona drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres mailowy Gracza.
 6. Sprawy nieuregulowane Regulaminem Gry Ski Jumping League będą rozstrzygane indywidualnie pomiędzy Administratorem Gry a drugą stroną sporu.